Indaba

Khetha isihloko ESISODWA kwezilandelayo ubhale ngaso indaba ibe ngamagama ayi-190 kuya kwamagama-240.  QAPHELA: Bhala ayi-190 kuya kwamagama-240. 

 

1.1. Ukube Ngangazi......................                                            [50]

1.2. Umshado Kadadewethu                                                  [50]

1.3. Ubuchwepheshe (Technology) Besimanje.                     [50]

1.4. Ukubaluleka Kokuzivocavoca.                                         [50]

 

Okubalulekile ukuthi umsebenzi wakho uwuthumele (email): 

1. fkhoza@alexhigh.org.za

Lesson Files
Lesson Questions