incwadi yobungani

Incwadi yobungani

Umngani wakho ukubhalele incwadi wacela ukuba umvakashele uma sekuvalwe izikole. ngebhadi ngeke ukwazi ukumvakashela. Bhala incwadi uchazele umngani wakho izizathu ezenza ungakwazi ukumvakashela.

 [25]

NB: LEARNERS ARE TO EMAIL THEIR WORK TO THEIR CLASS TEACHER:

MRS KHOZA:fzzkhoza@gmail.com

MRS GUMEDE:fnbnzen@gmail.com

MRS MKHIZE: nmkhize@alexigh.org.za

Ms FUNEKA: nfuneka@alexhigh.org.za

Ms DAMINI: bdlamini@alexhigh.org.za

MR MTUNGWA: bmtungwa@alexhigh.org.za

Lesson Files
Lesson Questions